Wikipedia

Ursprungsartikel upplagd på Vetapedia Erik Enby Wikipediaartikel original

Artikeln på Wikipedia här:

Nedan följer ett utsnitt ur diskussionen till en ny Erik Enbyartikel på Wikipedia. Den första trasades sönder av VOF 2005, den andra raderades innan den var klar i maj 2015.

Artikel raderades 06.30 medan den skrevs och av oidentifierbar IP-adress

Artikel raderades 06.27 medan den skrevs och av oidentifierbar IP-adress

Lägg märke till att artikeln raderades innan den publicerats och under tiden den skrevs. Wikipediaadministratören var YGER (VoFassocierad), det namnet har nu ändrats till en anonym ospårbar IP-adress kl 06.27 ! Det innebär historieförfalskning.

Ett stilla påpekande att det var mot Wikipediapolicy gjorde att den startades om. Också denna kommentar är borta. Den nyuppstartade utvecklades i ganska god samtalston med andra. Dialogen med i huvudsak artikelns initiativtagare stene upplagd med i huvdsak endast Stenes kommentarer. Övriga få kommentarer är alla ursprungligen med nickname men ändå här avkodifierade. Avsikten med detta är att visa att det går.

Inledningen är från intresserade och ej inititiativtagaren till artikeln.

URVAL: Diskussion:Erik Enby (på Wikipedia)

Artikel nr 2

En vanlig specialistläkare som har ett handelsbolag. Radera! 81.224.253.60 22 maj 2015 kl. 06.27 (CEST)

Artikeln raderades enligt stene under skrivande. Brott mot wikipedias policy.

Artikel nr 3

Samma person som raderade nr 2 ordnade så att det fanns en möjlighet att bygga en ny artikel nr 3

Uppmärksamheten som alternativmedicinare borde räcka.–G

Det saknas belägg för att han skulle ha disputerat. Jag har därför tagit bort uppgiften om ”medicine doktor”.

Det var bra gjort. Vi vill ju att artikeln skall vara sanningsenlig.

Kommentar till ändringar

Jag kommenterade Stenes utkast, i dess diskussion. Jag gissar att Stene inte såg detta så jag flyttar hit för att motivera ändringarna.-xxx 24 maj 2015 kl. 11.00 (CEST)

Jag vet att du inte är klar ännu, men vill ändå ge lite tips innan du gör ett nytt försök att föra över artikeln. Hoppas det är OK, det är sånt som jag definitivt skulle plocka bort ur en artikel ”artikelnamnrymden”. Inte för att jag bestämmer på något sätt, det är bara min syn, men jag tror gemenskapen delar den:

Intro: Förtydliga ”som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd.” med ”som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Han menar att en mängd kroniska sjukdomar, däribland cancer, orsakas av mikrobiologisk växtlighet i blodplasma och övrig kroppsvätska.”
Ta bort ”Detta ansågs länge kontroversiellt men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby.” Det internationella forskarteamet nämner inte Enby. Därför är det egen forskning att hävda att de ger honom stöd. En tredje part måste visa det i såfall.
Enbys forskning: Undvik frågesatser, de passar inte den encyklopediska genren. Jag kan dessutom inte ens se vad ”Kan symtombild av olika sjukdomar spåras tillbaka till en gemensam nämnare?” tillför.
I kapitlet ”Behandling och kritik” bör bara de två första meningarna stå med:
ta bort: ”Det har påståtts att Enby avrått från skolmedicin. Mot detta står Enbys egen version om att aldrig ha avrått någon patient enbart varit komplement. Enby har inte behandlat den specifika sjukdomen utan just infektion i blodet som sedan kan vara menlig för olika sjukdomar.” Wikipedia ska inte försvara, bara redovisa tredje part inlagor.
Ta bort: ”En studie med syfte att undersöka överlevnad hos de patienter som behandlats hos Dr Erik Enby genomfördes 1997”. 2000talets vetenskap kan inte anses som opartisk tredje part. Eller förtydliga tydligt att det är den alternativmedicinska föreningen 2000-talets vetenskap som gjort studien.
Ta bort hela kapitlet ”Jämförande forskning.” Av samma anledning som andra punkten: Det är egen forskning att hävda att den forskningen är jämförbar eller har någon samhörighet med Enbys.

I all välmening. xxx

Indragen legitimation

BB: Indragen legitimation har knappast med forskning att göra. Kanske att det borde stå något mycket mer explicit om orsaken för att artikeln skall bli NPOV? Hur är åtalsanmälan rubricerad?bb24 maj 2015 kl. 15.19 (CEST)

CC: I en starkt vinklad artikel
i Expressen kan man kanske läsa mellan raderna att det verkar röra sig om felbehandling av patient, men det skall jag låta vara osagt. Det finns även artiklar i Aftonbladet
och i/på Sveriges Radio

YY: Kvällstidningarna skall vi låta vara, tycker jag, som källor är de inte särskilt mycket att ha.yy 24 maj 2015 kl. 15.47 (CEST)

CC: Medhåll! Men kanske det borde uttryckas tydligare att exv cancersjuka behandlats med icke-beprövade och verkningslösa metoder. Det fanns ju ett begrepp för detta i tidigare lagstiftning, men jag vet inte om det används längre.bbb 24 maj 2015 kl. 15.53 (CEST)

YY: Det är inlagt nu, men det källbeläggs med en artikel i Exp/GT. Bäst vore om man kunde läsa beslutet från HSAN, men det verkar inte vara tillgängligt på Kammarkollegiets webbplats. yyy 24 maj 2015 kl. 15.54 (CEST)

BB: Det ser bra ut nu. Vi får kanske en bättre källa, d v s morgontidning, vad det lider. bbbb24 maj 2015 kl. 15.56 (CEST)

Enby citerar själv HSAN:s motivering i sitt CV (längst ner under övrigt) med att: Enby inte följer ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.[1]

Enligt SR så faller åtalsanmälan ”under de bestämmelser som under patientsäkerhetslagen brukar gå under benämningen kvacksalveribestämmelser”.[2]

STENE:  Ingressen ”saknar stöd vetenskap och beprövad erfarenhet” är olycklig av två skäl. Begreppet i sig är hårt kritiserat inom forskar- och läkarvärlden. Dessutom saknar Enbys teorier inte stöd i vetenskapsvärlden vilket texten jämförande forskning visade med två Nobelpris. I maj 2015 kom en internationell studie som ger Enbys teori fullt stöd. Dessa referenser är borttagna. Ytterligare en studie publicerad 21 maj 2015 bekräftar att den sorts behandling som Enby använt givit fruktbara resultat vid hudcancer. Därför tar jag bort den inadekvata formuleringen. Stene (diskussion) Stene (diskussion) 24 maj 2015 kl. 19.54 (CEST)

G: Ungefär så här: Wikipedia hävdar inte att jorden roterar runt solen för att Galileo sa så, vi hävdar det eftersom ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, eller vetenskaplig konsensus, håller med Galileo om detta.-xxxx24 maj 2015 kl. 20.23 (CEST)

STENE: @G tack för föredragningen, den var upplysande. Hur som undrar jag om det behövs en upprepning av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Blir det encyklopediskt tydligare om man skriver samma sak två gånger och skriver ut samma referens två gånger? Jag har föreslagit att gå direkt till källan för HSAN och inte syssla med egna tolkningar utifrån kvällstidningar. Stene (diskussion) 24 maj 2015 kl. 20.54 (CEST)

STENE: Den inledande diskussionen ovan eftersträvar en stringens som du G har frångått. Din ”lättja” sätter sig över vedertagen form. Jag undrar över om du tagit del av inledande diskussionen där man, tycker jag, klargör problemet med källor på ett sakligt och korrekt sätt. Din version av hur saker mognar fram och hur du tillåter dig att ”experimentera” direkt i text utan att förankra det förvånar mig. Stene (diskussion) 25 maj 2015 kl. 06.06 (CEST)

@G du nämner Galileo i samband med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Likheterna med Enby finns där. Båda kom genom att stirra i ett linspaket fram till att verkligheten inte såg ut som paradigmet fastställt. Båda fick ta svåra konsekvenser av inkvisitionens förnekelse. Stene (diskussion) 25 maj 2015 kl. 06.14 (CEST)

STENE: De flesta går aldrig till referenser och ser därför inte att det är ett citat. Det är därför vedertagligt inom såväl journalistik som vetenskaplig skrift att citera citat såsom GT/Expressenjournalisten också gjort. Stene (diskussion) 25 maj 2015 kl. 10.30 (CEST)

STENE: Det är fel redan i ingressen. GT:- ”.. före detta läkaren”…”. Enby är läkare med godkänd läkarutbildning men deslegitimerad. Det som skett är att han inte får använda titeln Legitimerad läkare. GT:- ”… läkemedel till patienter utan medicinsk grund”. Enby hade då som allmänläkare rätt till dessa förskrivningar och använde medicinsk grund för behandling. GT:- ”… Men enligt nämnden vilseförde läkaren sina patienter med en ”diagnostik och behandling som inte är vedertagen”. Erik Enby förklarar det så här – Diagnosen var redan ställd av andra läkare och jag (Enby) utförde behandlingen. GT:- ”… och friskförklarades av Erik Enby i oktober 2003……”. Enby har aldrig friskförklarat någon minst av allt en svårt cancersjuk. Stene (diskussion) 25 maj 2015 kl. 11.09 (CEST)

STENE:  ”Varför får jag förresten intrycket att Du är partisk i hela den här frågan?” Ja varför får du det? Du adresserar dig till en som varken känner eller ha träffat Enby. Däremot har jag ett intresse för personer i liknande situation och frågeställningen särskilt när jag anar inkvisition. Får jag då ställa motsvarande fråga till dig. Vad är ditt motiv och hur är du associerad till Vof? Stene (diskussion) 25 maj 2015 kl. 12.26 (CEST

Åtalsanmälan

STENE: En undran angående text om anmälan till åtal. Är det relevant? Inget åtal har väckts. Det kan jämföras med Jesper Jerkert (f.d ordförande i Vetenskap och Folkbildning) som är stämd och står under åtal för grovt förtal och rättegången är inledd ([3] Men detta nämns inte på Wikipediasidan om Jesper Jerkert. Vad är wikipediapolicy i gällande fall? Stene (diskussion) 26 maj 2015 kl. 08.33 (CEST)

STENE:  Ok, texten om åtal är intressant och upplysande. Angående sammanhang med VoF så är det så att just det programmet av ”Kropp och Själ” 1 april 2014 drevs av Dan Larhammar (F.d. Ordförande i VoF). Just detta avsnitt av SR-programmet har anmälts till radionämnden: [4]

STENE:  Frågan om Vofs långvariga inblandning i drevet mot Enby är således relevant då även andra tidigare ordförande i VoF, Martin Rundqvist och David Eskilsson (fd ordf Vof Göteborg), bevisligen varit drivande i undergrävandet av Erik Enby sedan 2005. Stene (diskussion) 26 maj 2015 kl. 09.13 (CEST)

STENE:  Ok tack xxx ,för tydliggörande. När det gäller Vofs inblandning så finns den synliggjord i anmälan till Granskningsnämnden av Kropp & Själprogrammet. Just det program i vilket en representant för IVO i direktsändning, utan gjord utredning, kräver att Enby ska åtalas. Det är ett utslag av hets. Programmet 1 april 2014 fälldes i Granskningsnämnden:Granskningsnämnden fällde också detta program

STENE: Självklart gjordes ingen anmälan under programmet men det initierades där. I Granskningsnämndens beslut som fällde programmet Kropp och själ är hela innehållet utskrivet. En jurist från IVO, Inspektionen för vård och omsorg säger sid (5/13): ”– Ja, helt klart, tycker jag. Så länge han inte gör det inom en vårdgivares organisation så är det helt klart ett brott och det finns också straffbestämmelse men då är det framför allt en åklagarfråga men dessutom finns det i patientsäkerhetslagen regler om att om IVO uppmärksammar att någon bryter mot kvacksalverireglerna så ska vi också göra en anmälan till åklagare och jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för det i det här fallet.” Denna jurist har således uttalat förutfattade uppfattningar i förhållande till Enby baserad på ensidig information och utan möjlighet till genmäle. Att det sedan tog IVO knappa fyra veckor att iordningställa anmälan är i dessa sammanhang ”snabba ryck”. Stene (diskussion) 26 maj 2015 kl. 11.03 (CEST)

STENE:  Jag tycker texten kan vara kvar men kompletterad med att – Granskningsnämnden fällde programmet då man ”anser att SR inte följt bestämmelse om genmäle”. Referens: BESLUT Granskningsnämndens 2014-11-24 Dnr: 14/00 FÖRELÄGGANDE: ”SR ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.” Stene (diskussion) 26 maj 2015 kl. 11.43 (CEST)

WG: Det centrala i denna del av biografiavsnittet är att IVO väckt en åtalsanmälan, kopplad till hans arbete. Anmälan står för sig själv, oberoende av om Enby erbjöds genmäle i programmet eller inte. Jag anser inte att vi behöver inte fluffa till biografin mer genom att avhandla själva radioproduktionen ytterligare i texten.WG 26 maj 2015 kl. 11.58 (CEST)

STENE:  Referensen till Kropp och Själ är felaktig och går till en artikel som också den är felaktig och bygger antingen på missförstånd, okunnighet eller illvilja. Läser man Enbys bok står det klart. Enby botar inte. Enby behandlar inte Cancer. Enbys åtgärder har till avsikt att reducera infektion i blodet. Stene (diskussion) 26 maj 2015 kl. 12.24 (CEST)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s