Vetenskapliga artiklar som rör Enbys forskning

Publicerade studier

 • Gerontologie in aller Welt, p. 69-73. ISSN 0044-281 X.
 • Enby, Erik O. H. (1983). Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar. (Report on the findings from the microscopic examination of fresh blood from two patients with Hodgkin’s Disease and three patients with malignant tumours). Göteborg. Edition C&L Förlag. ISBN 91-970480-1-1.
 • Enby, Erik O. H. (1984). Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar. (Microbe-like formations in the blood of chronically diseased individuals). Svensk Tidskrift för Biologisk Medicin, Swedish Journal of Biological Medicine. No 1. p 22-26.
 • Enby, Erik O. H. (1986). Some principles of Somatic Ecology. Journal of Alternative Medicine. Vol 4. No 3. p 7-9, 23.
 • Enby Erik O. H. (1989). Die Präsenz zyklischer mikrobischer Prozesse Nachgewiesen im Blut von chronisch erkrankten Patienten. (The presence of cyclical microbial processes indicated in the blood of patients with chronic diseases). Hoya. Semmelweis-Verlag.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990).”Hidden Killers, The Revolutionary Medical Discoveries of Prof. Dr. G. Enderlein”, presented at the AIDS conference in San Francisco. Sheehan Communications, Saratoga, California.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990). ”Die revolutionären medizinischen Entdeckungen von Professor Dr. Günther Enderlein” Semmelweis-Institut, Hoya, Deutschland. ISBN 3-925524-08-8.
 • Enby, Erik O. H. (1994), The Decay Process As the Cause of Disease and Death and Microbial Formations in the Blood of Chronically Diseased in “Proceedings of the 1st World Congress on Cancer”. Independent Medical Research, Sydney, Australia. ISBN 0-646-25093-0.
 • 1994 A video of vital cancerous tissue was demonstrated at the World Congress in Gynecology & Obstetrics – FIGO – in Montreal, Canada.
 • Enby, Erik O. H.(1997). Blodförändringar hos kroniskt sjuka samt en teori om totala och partiella sårenheter. (Blood changes with chronic illness – and a theory about total and partial wound units). 2000-Talets Vetenskap. Nr 2. s 11-15.
 • Enby E. (2013) A breast cancer tumor consisted of a spore – sac fungus (Ascomycotina).   3 rd Millennium Health Care Science (2013) 18(1), 8 – 10. doi:1001.2013/in swe & en, peer reviewed, open access,  available online at http://www.2000tv.se

Erik Enby artikel i Newsvoice 13 Apr, 2015 Erik Enby om sjukdomarnas ursprung – Mikrosvampar kan vara en orsak till kroniska sjukdomar och cancer

Erik Enby intervjuas om okända organismer i blodet – Göteborgsposten 15 aug 1983

10 Dec, 2014 Revolutionerande upptäckt? ALS-patient och patient med malignt lymfom hade massiv mikrobiologisk “växt” i blodet – Dr Erik Enby

Refereras till Enby

STEHLIK et al. (2015) (M Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process. Statistics in Medicine (wileyonlinelibrary.com) Article first published online: 7 APR 2015 DOI: 10.1002/sim.6497.  Not 60 går till Enby, och de andra (57-59) till forskare som observerat svampinfektioner i samband med tumörer.

Stöd för Enbys metod

PER-ARNE ÖCKERMAN
Den Nya Medicinen – Fria radikaler och antioxidanter (Reviderad, andra upplagan, 2008) visar hur alternativ- och komplementärmedicin kan bli den nya skolmedicinen”. (SID 129 om Klenner, polio och vitaminer)
Artikel på Öckermans hemsida återpublicerad här: NY SKOLMEDICINSK FORSKNING – ETT STÖD FÖR MIN MODELL
1. Ett arbete som påvisar gynnsam effekt av EDTA-kelering i kombination med bredspektrum antioxidant. Den biologiska åldern av aorta minskade i genomsnitt med 21.3år. JOM 1
2. Ett arbete som påvisar mycket gynnsam effekt av multi-nutrient supplementering. Den biologiska åldern av aorta minskade i genomsnitt med 29.7år. JOM 2

NIH = National Institute of Health, dvs USAs Nationella Centrum för hälsoforskning (forskningsinstitut) NCI =  National Cancer Institute
8 april 2015. Expert-reviewed information summary about the use of high-dose
vitamin C as a treatment for people with cancer.  LÄNK

HENNING SAUPE använder sig av Vitamin C i höga doser vid cancerbehandling. LÄNK

Associerad forskning

1. Dr Abbas Zaidi (2017), Long-term stabilisation of myeloma with curcumin (Långvarig stabilisering av myelom med gurkmeja)
BMJ Case Reports 2017; doi:10.1136/bcr-2016-218148

ABSTRACT. Myelom är en hematologisk malignitet (svårartad sjukdom och enligt sjukvården obotlig) som i regel följer ett ständigt nedåtgående förlopp. Medan behandling temporärt kan hålla myelomet under viss kontroll och förbättra livskvaliteten under givna tidsperioder, blir hälsan i allmänhet progressivt försämrad med påföljande återfall, och patienter kommer slutligen in i en oåterkallelig fas. För att hjälpa till att kontrollera symptom och förbättra livskvaliteten använder vissa patienter komplementära terapier som ett komplement till konventionell terapi. Här beskriver vi en myelompatient som började med ett dagligt kosttillskott av gurkmeja när hon närmade sig sitt tredje återfall. Trots avsaknad av ytterligare [kemisk] antimyelombehandling har patientens tillstånd planat ut och hon har varit stabil under de senaste 5 åren med god livskvalitet.

KOMMENTAR: Denna beskrivning av svårbehandlad sjukdom och komplementär behandling tycks gå i linje med Dr Enbys. Även om han iinte pga av rådande klimat använder det till sina patienter så har han forskat på det och kommit fram till motsvarande resultat som aktuell studie. Utfallet, det goda resultatet kan jämföras med flera av Enbys hopplösa fall som blivit friska och där Enby använt sig av naturmedicin med motsvarande för organens tillfrisknande/tillstånd gynnsamma beståndsdelar. I detta läge brukar skeptiker som Larhammar påstå att hon inte var så sjuk eller att hon skulle blivit frisk ändå. Eftersom det är en studie som presenterats i BMJ blir det svårt för Larhammar att på ett trovärdigt sätt vifta bort det även om han kommer att försöka göra det. I detta fall kan han dock inte angripa publiceringskällan som diskutabel eller ovetenskaplig vilket ju är det vanliga sättet för pseudoskeptiker som inte vill acceptera resultat som går mot deras rigida uppfattning.

2. Vitamin C and gastric cancer: supplements for some or fruit for all. BMJ Gut 1996; 39: 345-347 LÄNKPDF Ger stöd för rekommendationer som grönsaker och frukt.

3. Why high-dose vitamin C kills cancer cells Science Daily
University of Iowa Health Care. ”Why high-dose vitamin C kills cancer cells: Low levels of catalase enzyme make cancer cells vulnerable to high-dose vitamin C.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 January 2017. .
Claire M. Doskey, Visarut Buranasudja, Brett A. Wagner, Justin G. Wilkes, Juan Du, Joseph J. Cullen, Garry R. Buettner. Tumor cells have decreased ability to metabolize H2O2: Implications for pharmacological ascorbate in cancer therapy. Redox Biology, 2016; 10: 274 DOI: 10.1016/j.redox.2016.10.010
Summary:
Cancer researchers have homed in on how high-dose vitamin C kills cancer cells. Vitamin C breaks down to generate hydrogen peroxide, which can damage tissue and DNA. The new study shows that tumor cells with low levels of catalase enzyme activity are much less capable of removing hydrogen peroxide than normal cells, and are more susceptible to damage and death when they are exposed to high doses of vitamin C.

4. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases LÄNK
ABSTRACT: Tidiga kliniska studier visade att högdos vitamin C, som ges via intravenösa och orala vägar, kan förbättra symtomen och förlänga livslängden hos patienter med terminal cancer. Dubbelblinda placebokontrollerade studier av oral C-behandling gav ingen fördel. Nyligen visades att oral administrering av den maximalt tolererade dosen av vitamin C (18 g / d) ger maximal plasmakoncentration på endast 220 μmol / L, medan intravenös administrering av samma dos ger plasmakoncentrationer cirka 25 gånger högre. Större doser (50-100 g) som ges intravenöst kan resultera i plasmakoncentrationer på cirka 14 000 μmol / L. Vid koncentrationer över 1000 μmol / L är vitamin C giftigt för vissa cancerceller, men inte för normala celler in vitro. Vi hittade 3 väl dokumenterade fall av avancerade cancerformer, bekräftad av histopatologisk granskning, där patienterna hade oväntat långa överlevnadstider efter att ha fått högdoserad intravenös C-behandling. Vi undersökte kliniska uppgifter om varje enskilt fall i enlighet med National Cancer Institute (NCI) Best Case Series riktlinjer. Tumörpatologi verifierades av patologer vid NCI som inte kände till diagnos eller behandling. I ljuset av de senaste kliniska farmakokinetiska fynden och in vitro-bevis på antitumörmekanismer indikerar dessa fallrapporter att den höga dosen av intravenös C-vitaminbehandling vid cancerbehandling bör omprövas. [Dvs bör omvärderas och accepteras som behandlingsform mot bakgrunden av att det finns länder som Sverige där intravenös behandling med C-vitamin är förbjuden. Dessa patienter tvingas därför att åka utomlands till länder där det är tillåtet.]

5. Forskning som berör Erik Enby studier 1983 på Hodgkin’s
Variably acid-fast bacteria in a fatal case of Hodgkin’s disease.
Cantwell AR Jr, Kelso DW.
Arch Dermatol. 1984 Mar;120(3):401-2. No abstract available.

6. Cantwells forskning som är på samma spår som Enbys ungefär samtidigt.
Variably acid-fast pleomorphic bacteria as a possible cause of mycosis fungoides. A report of a necropsied case and two living patients.
Cantwell AR Jr.J Dermatol Surg Oncol. 1982 Mar;8(3):203-13.
PMID: 7069046

7. FREDRICK ROBERT KLENNER, M.D. HIDDEN IN PLAIN SIGHT: The Pioneering Work of Klenner by Andrew W. Saul Assistant Editor, Journal of Orthomolecular Medicine Reprinted with permission from J Orthomolecular Med, 2007. Vol 22, No 1, p 31-38. (om att bota polio med vitamin) LÄNK

8. AMY D PROVAL May 22, 2014, Inflammatory Disease and the Human Microbiome Discovery Medicin

9. KELLY SERVICK, 25 February 2015 Common ingredient in packaged food may trigger inflammatory disease Science| DOI: 10.1126/science.aaa7902

10. POTGIETER et al. (2015) The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases. FEMS Microbiological Reviews. 2015 Jul;39(4): 567-91. doi: 10.1093/femsre/fuv013. Epub 2015 May 3.

Artikel om Potgieters studie:
Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar LÄNK NEWSVOICE

11. THE UNIFIED THEORY Heart Disease Therapy
Assembled By Owen R. Fonorow and M. S. Till, Sr.
Page Copyright 2003, 2011

Vitamin mot depression

BO H JONSSON, MD, PhD, överläkare, institutionen för klinisk neurovetenskap,
sektionen för psykiatri S:t Göran, Stockholm.
Han skriver om näringsämnens effekter, vitaminer kontra läkemedel

Vitamin Cure for Depression

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression SvD publicerar Harvardstudie

Studier om studier som jämför komplementär och sjukvårdens

Effect of complementary and alternative medicine on the survival and health-related quality of life among terminally ill cancer patients: a prospective cohort study. LÄNK MEDPUB

Debatt

BERTIL WOSKCancer och antioxidanter del 2: ”Märkligt och ovetenskapligt” 
31 januari, 2014 TIDNINGEN KURERA.

Kontroversiellt men intressant

Alfons Weber (född Feb 22, 1915 i Poznan, † 11 okt 1994 Erding) var en tysk läkare, som blev känd på grund av kontroversiella åsikter angående utveckling av cancer,  en egen testmetod och förslag till lämplig behandling. Weber studerade medicin i Berlin och var under andra världskriget militärläkare, innan han öppnade en läkarpraktik i bayerska Erding.

Weber menade att cancer var en smittsam sjukdom som kunde erhållas via  protozoer, och ansåg att detta faktum framgick genom ljusmikroskopiska undersökningar som kunde uppvisa vissa parasiter i vävnadsprover från tumörer. Överföringen av den av honom upptäckta och påstådda cancerframkallande Ca protozoer kan ske genom insektsbett, från människa till människors eller från djur eller redan via moderkakan.

Weber dokumenterade och offentliggjorde sina iakttagelser i nyhetsbrev, föreläsningar, smalfilmer och flera böcker, men i kom inte ut via facktidskrifter. Under sin livstid, noterades hans resultat av många läkarkollegor men onkologer som Nobellpristagaren Harald zur Hausen kunde inte fullt ut förstå fynden.

En dokumentär med Webers fynd publicerades av ARTV-Berlin 2003
Der Krebs Bankrott – Mikroskopie Dokumentation

Ernst Wollenberg,  Krebs-Bankrott (2003), Publisher, Driediger. ISBN, 3932130162

ALLAN CANTWELL  Alan Cantwell MD is a retired physician and cancer researcher who believes cancer is caused by bacteria and AIDS is man-made. There is probably no other physician on the planet whose publications are as controversial. Many of his published writings can be found on at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ (type in Cantwell AR).

TVEKSAM Cancerforskning?

Cancerfonden betalade 30 miljoner till professor som avfärdar cancerrisker med cancerklassade kemikalier som konsult åt kemikalieindustrin LÄNK Newsvoice
Cancerfonden har under två decennier finansierat Hans-Olov Adamis professur vid Karolinska Institutet och hans forskning. Samtidigt har Hans-Olov Adami gjort sig känd som en förnekare av cancerrisker med alltifrån kemikalier, bekämpningsmedel och formaldehyd, inklusive ämnen redan är klassade i högsta cancerklassen av IARC, som dioxin. Hans koppling till kemikalieindustrin och industrikonsultbolag har redan beskrivits, bland annat i Aftonbladet år 2001.

Cancersjuka som satsar på alternativ mår sämre (LÄNK Forskning och Framsteg)

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s